Hadis öyle değildir. Hadis, Bir konu üzerine
tek bir defa söylenen sözdür. Esasen Hadisi
(sözü) Peygamber’imizin sözleri olarak değil
Peygamber’ imizin söylediği söylenen sözler
olarak bilmemiz lazım. Onun için uydurma
hadislerde bazen Kur’an’a aykırılık görürüz.
Kur’an’la çelişir.
Sahih diye bildiğimiz kitaplarda da bu (sözler)
hadisler sahih değildir. Bir peygamberin
Kur’an’ı yalanlayıcı sözü (hadisi) olmaz.
Çünkü iman etmek kuşkusuz olmayı yüzde
yüz emin olmayı gerektirir. Bu eminlik sadece
Kur’an’da vardır. Kur’an, Allah’ımızca korunmuştur.
“Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik,
elbette onu yine biz koruyacağız.” Hicir. 9.
Hadis ne Kur’an gibi korunmuş ne de zamanında
kayda geçirilmiştir.
Şu gerçek çok iyi kavranmalı ve anlaşılmalıdır:
Hadisler, İslam’ın olmazsa olmaz şartı
değildir. Bunu söylerken hadisleri yok sayamayız,
elbette hadisler var. O zaman ölçü
nedir ne yapmak lazım? Ölçü Kur’an’dır.
Kur’an’a zıt olmayan, Kur’an’la aynı anlam
ifade eden sözleri hadis kabul ederiz.
Kur’an’la çelişen ve de zıt olan sözleri hadis
kabul etmeyiz.
Zaten hadis ilmiyle meşgul olan ve uydurma
hadisleri çoğaltan ve yayılması için çalışanlar
genellikle Müslüman olmayanlardır. Bunlardan
Avusturyalı İngiliz Dr. Alois Sprenger
(ölümü 1893) sömürgeleş-tirdikleri Hindistan’da
Delhi de kurulan İslami İlimler Fakültesi
dekanlığına kadar yükselmiştir. Yine İngiliz
Casus Lavrens, Alfred Guillaume, İgnaz
Goldziher (ölümü 1921) ve diğerleri.
Luis Massignon’un şu itirafı kadar hiçbir söz
bu felâketi açıklayamaz.
“Onların her şeylerini tahrip ettik, felsefeleri,
dinleri mahvoldu, artık hiçbir doğru
şeye inanmıyorlar. Derin boşluğa düştüler.
Anarşi veya intihar için olgun hale geldiler.”
Edward Said, Oryantelizim 5. 7.
Hindistan da Şeyh Ahmet Rıza el Birelvi
(1856. 1921), Mırza Gulam Ahmed Kadıyani
(1839, 1908) İngilizlerin işini kolaylaştıran ve
ekmeklerine yağ süren İngiliz kullanması bu
ve benzeri taklitçiler tarikat yoluyla İslam
ümmetini perişan ettirmişlerdir. Üç Muhammed
Say. 205. M. İslamoğlu.
Hatta Gulam Ahmed Kadıyani kendisinin
Mesih ve Mehdi olduğunu iddia eder.
Zaten böyle inanç sistemi var derseniz, o
zaman vehimlerini boş avuntularını gerçek
sanarak zırvalayan çok kişi çıkar. Kadiyani
1900 de Mehdi ve Mesih olduğunu, Mevdudi
Kadiyani’ye sayfa 22 1902 yılında da peygamber
olduğunu açıklar. Kadiyani, İngilizlerin
en çok sevdiği peygamberdir. 1904’te
Hindu dini literatüründe Tanrı’nın insan
suretinde bedene bürünmüş biçimi olan Kirşen,
Kirişna olduğunu ilan eder. Mevdudi
Kadiyaniyye Sayfa 24.
Şuna da dikkat etmek lazım: Allah’ımızın
dininde kuşku ve çelişme olmadığı gibi, kuşkuya
müsait, çelişme ve zıt olma özelliği taşıyan
görüşler dinin kaynağı olamaz.
Kur’an kendisinin “La Rayba fıh” olduğunu
söylerken, yani kuşku ve çelişme olmayan,
ayetler arasında şüphe olmayan, birbirini
yalanlamayan zıtlık olmayan kitap ve söz olduğunu
anlatmak istemiştir.
Şu ayet onlara cevap niteliğindedir: “Bütün
bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar
sadece zan ve tahminde bulunuyorlar.” Bakara.
78.
“Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz
şüphesiz zan, haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz.
Allah onların yapmakta olduklarını pekiyi
bilendir.” Yunus. 36.
Bu sonuçlardan sonra şunu diyebiliriz:
Kur’an’ dan onay alan söz ve fiil, hadistir,
sünnettir; başımızın üstünde yeri vardır.
Kur’an’dan onay almayan, Kur’an’la çelişip,
zıt düşen hiçbir söz, hadis, sahih değildir.
Maturudi, mütevatir, haberi, yanılmaları ve
yalan söylemeleri muhtemel bulunan kişiler
yoluyla, Peygamber’den bize ulaşan haberler
olarak tanımla-maktadır.
Çünkü insanlar, haberi rivayet edenler, peygamberler
gibi doğrulukları ve masumiyetleri
kanıtlanan her hangi bir belgeye sahip
değillerdir. Maturudi Kitabut- tevhit.
Hz. Peygamber’imiz şöyle buyurmuş: “Ben
sizin aranızda sadece ve sadece Allah’ın kitabıyla
hükmederim.” Yine “Bana verilen şey,
sadece Allah’ın bana indirdiği vahiydir.”
Buhari Fedailul Kur’an 1. Müslim İman 239
Ahmed bin Hanbel 2/341. 451
Kur’an’ı Kerim bu gerçeği ifade ederken başımıza
gelecek bu olayları Yüce Allah’ımız
bildiği için vahyin indiği ta o zamanlarda
mucize açıklamada bulunmuş ve bizim bu
günlerde yaşadığımız sıkıntılara açık bir şekilde
ışık tutmuştur.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla